INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti, je nám ctí, že jste si jako poskytovatele realitních služeb vybrali naši realitní kancelář. Abychom Vám mohli naše služby poskytovat řádně, zpracováváme v nezbytném rozsahu Vaše osobní údaje.

Osobní údaje jsou zpracovávány zcela v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známým pod zkratkou GDPR (dále jen „Nařízení“).

V souladu s Nařízením Vám na tomto místě sdělujeme podrobné informace o tom, jakým způsobem s Vašimi osobními údaji nakládáme a jaká máte práva. Informace naleznete níže. Věnujte jim, prosím, Vaši pozornost.

Správce osobních údajů:

House Deal s.r.o.

IČO: 08189668

sídlem: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1

zastoupena Mgr. Bc. Hanou Ševců, jednatelkou

e-mail: hana.sevcu@housedeal.cz

tel.: +420 775 201 255

(dále jen „RK“)

Právní základ pro zpracování: Zákonnost zpracování Vašich osobních údajů je dána ve smyslu čl. 6 Nařízení. Osobní údaje zpracováváme zejména proto, že jejich zpracování je nezbytné:

- pro splnění smlouvy, kterou jste s naší RK uzavřeli (ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), nejčastěji se jedná o smlouvu zprostředkovatelskou či smlouvu rezervační;

- pro splnění právní povinnosti, která se na RK vztahuje (ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, např. v souvislosti s AML).

Účel zpracování: Poskytování služeb podle smlouvy, která s Vámi byla uzavřena, zjm. zprostředkování koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Pro výše uvedené účely budete poskytovat níže uvedené osobní údaje:

- fyzická osoba: titul, jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefon, korespondenční adresa, adresa trvalého pobytu, bydliště, e-mailová adresa), datum narození, rodné číslo a IČO a DIČ v případě podnikajících fyzických osob. V případě potřeby a na základě zvláštního souhlasu poskytnete též kopii svého občanského průkazu nebo cestovního pasu.

- právnická osoba: titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mailový a telefonický kontakt statutárního zástupce či jiné kontaktní osoby, případně zaměstnance či zaměstnanců.

- dále v některých případech a je-li to nutné - osobní údaje potřebné ke zjištění a ověření totožnosti osoby klienta či osoby zástupce klienta (pokud je klientem právnická osoba), tedy jméno, příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, rodinný stav, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a IČO v případě podnikající fyzické osoby, popř. číslo průkazu totožnosti. Osobní údaje pro zjištění a ověření totožnosti RK zpracovává zejména v souvislosti se zákonnými povinnostmi RK dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemci osobních údajů: RK je oprávněna za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje klienta za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce RK pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plnění zákonných či smluvních povinností RK a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného RK klientem a/nebo na základě oprávněného zájmu RK. Takovými příjemci jsou zejména spolupracující advokáti RK, realitní makléři RK, spolupracující finanční poradci, poskytovatelé účetních, daňových a informačních a komunikačních systémů (např. IT služeb).

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje budou RK zpracovávány po dobu trvání smlouvy, která byla mezi Vámi a RK uzavřena, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností RK podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

Práva klienta:

Právo na přístup - právo získat informace o tom, zda RK zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby RK bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na opravu - můžete požádat Realitního zprostředkovatele o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz - RK musí vymazat Vaše osobní údaje pokud a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, b) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, d) zpracování je protiprávní nebo e) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů - dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud a) popíráte přesnost osobních údajů, b) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, c) RK již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano d) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

Právo na přenositelnost údajů - právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl RK se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby RK tyto údaje předala jinému správci.

Právo vznést námitku proti spravování osobních údajů - můžete podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že RK osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva stanovená výše můžete uplatnit u RK, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejího sídla nebo prostřednictvím e-mailové adresy. Adresy jsou uvedeny výše v této informaci.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Vyřizování žádostí klientů při uplatnění jejich práv: Klient se může obrátit na RK, a to písemně na korespondenční adresu uvedenou výše v této informaci. O opatřeních přijatých na základě žádosti klienta informuje RK klienta do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena. Klient má dále právo podat stížnost ve věci zpracování jeho osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz, prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n; telefonicky na čísle +420 234 665 111 nebo písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

V případě, že bude RK užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne klientovi informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této Informaci o zpracování osobních údajů.